TR | EN

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş (BANTAŞ) olarak kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunu önemsiyoruz. Bu itibarla, BANTAŞ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilen aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş ortaklarımızın veya işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve yetkililerinin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

Kanun hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla BANTAŞ tarafından işlenebilecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: BANTAŞ’ın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, Şirketimizin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün / hizmetlerde kullanılması, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, TCMB, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, istihbarat / bilgi araştırmalarının yapılması, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, BANTAŞ’ın doğrudan ve dolaylı hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, müşterileriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi BANTAŞ’a ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi/kurumlarla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: BANTAŞ’ın ya da BANTAŞ’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, BANTAŞ tarafından sağlanan hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, BANTAŞ birimleri ve şubeleri, iş ortakları, internet sitesi, yasal merciler, müşteri görüşmeleri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır.

Kanun gereğince kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin detayını içeren başvurunuzu “Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. İmpa İş Merkezi No:12/7 Kavacık / İstanbul” adresine iadeli taahhütlü mektupla veya info@banstastr.com elektronik posta adresine gönderebilir veyahut Kanun düzenlemelerinde yer alan diğer yöntemler aracılığı ile yapabilirsiniz. Lütfen başvurunuzda aşağıdaki bilgilere yer vermeyi unutmayınız:

  • Ad, soyad ve imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
  • Talep konusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu:

Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. İmpa İş Merkezi No:12/7 Kavacık / İstanbul

Sicil No: 687191

Tel: 0216 404 11 00 Faks: 0216 404 11 01

İnternet Adresi: http://www.bantastr.com/

Elektronik Posta Adresi: kvkk@bantastr.com

 
İletişim
  • Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak İmpa İş Merkezi No:12/7 PK:34805 Kavacık / Beykoz İSTANBUL
  • Telefon: 0216 404 11 00
  • E-posta: info@bantastr.com
    E-posta yoluyla herhangi bir iş başvurusu / CV kabul edilmemektedir. Gönderilen bilgiler derhal silinecektir. İş başvurularınız için Açık Pozisyonlar sayfasını ziyaret ediniz.
BİZE ULAŞIN
© 2017 Bantaş - Tüm Hakları Saklıdır.